Privacyverklaring SteunouderNL 

SteunouderNL hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
In deze Privacyverklaring (1) wil SteunouderNL heldere en transparante informatie geven over hoe SteunouderNL omgaat met persoonsgegevens (2).

SteunouderNL spant zich in om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SteunouderNL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 • Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkten tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

SteunouderNL is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin vragen hebt of contact met ons wilt opnemen kan dit via: SteunouderNL: 06 4368 9932 info@steunouder.nl

1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

1.1 Algemeen

Persoonsgegevens worden door SteunouderNL verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het versturen van de SteunouderNL nieuwsbrief;
 • Het versturen van producten en publicaties naar organisaties waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten;
 • Het versturen van uitnodigingen (voor bijvoorbeeld vergaderingen, platform van steunoudercoördinatoren en Digitraining);
 • Serviceverlening aan medewerkers van organisaties die met ons samenwerken;
 • De impactmeting waarin ouders en steunouders via een vragenlijst aangeven hoe zij de meerwaarde van de inzet van Steunouder voor het kind en gezin beleven. Ouders kunnen deze desgewenst anoniem invullen. De gegevens worden sowieso landelijk geanonimiseerd verwerkt. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Titel(s)
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Naam gemeente/ organisatie
 • Functie

1.2 Matches tussen steun- en vraagouders

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt t.b.v. onderzoek. Doel is om inzicht te krijgen hoeveel gezinnen gebaat zijn bij Steunouder, kenmerken van de gezinnen, kenmerken van de steunouders die zich inzetten én algemene kennis van de werkzame bestanddelen van Steunouder. Deze gegevens worden verstrekt door partnerorganisaties waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en wordt door ons anoniem verwerkt tot niet herleidbare informatie. 

Voor het realiseren van deze doelstelling vragen wij de volgende gegevens:

 • Naam (om de betreffende persoon herkennen)
 • Geboortedatum
 • Aard van problematiek
 • Geboorteland
 • Aanmelder
 • Reden aanmelding
 • Datum aanmelding
 • Datum start match
 • Datum afronding match
 • Reden afronding match

1.3 Communicatie en pr-activiteiten

Foto’s, video’s en persoonlijke teksten gebruiken wij om Steunouder een ‘gezicht’ te geven en onder de aandacht te brengen. Voor het gebruik van foto’s die zijn te herleiden naar één persoon is schriftelijk toestemming gegeven door die betreffende persoon. Ook voor de persoonlijke teksten is toestemming vereist van degene die het verhaal verteld heeft. Gegevens die te herleiden zijn of gezichten die te herkennen zijn, worden gewijzigd of verwijderd voor zover geen toestemming is gegeven door de betreffende persoon aan de steunoudercoördinator. Naast de vereiste toestemming is het met name van belang dat een afweging gemaakt wordt van het gebruik van foto’s, video’s en persoonlijke teksten en de consequenties op langere en kortere termijn zowel voor de kinderen en andere betrokkenen.  

1.4 Verstrekking aan derden

Gegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgevingen van SteunouderNL;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de website van SteunouderNL;
 • Het verzorgen en verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen van SteunouderNL;
 • Het verzorgen en verzenden van producten en publicaties van SteunouderNL.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partnerorganisaties maken wij afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

1.5 Bewaartermijn

SteunouderNL bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn die vereist is voor de duur van de activiteit waarvoor de gegevens nodig zijn (b.v. de Digitraining), het bewaren van de boekhouding en de financiële administratie dan wel voor de duur die op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden vervolgens na een jaar verwijderd.

1.6 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens SteunouderNL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren onze maatregelen wanneer nodig.
 • Onze steunoudercoördinatoren en onze opdrachtnemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

1.7 Rechten omtrent gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.8 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Neem contact op als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft.

(1) Dit reglement kan benut worden voor de werkzaamheden van de partnerorganisaties.

(2) Versie 18 mei 2018/ update 22 september 2020/ 8 augustus 2022: deze bijlage kan als voorbeeld gebruikt worden voor de eigen organisatie. Let wel, alles aanpassen wat voor de uitvoering van toepassing is en binnen het beleid van de eigen organisatie valt.